Новини

Публична покана

Публична покана

“Избор на изпълнител за доставка на високо проходим автомобил, тип 4х4 с каросерия за товарене”, в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-0930-C01– „Нови работни места в Монси 52 ЕООД“.

повече информация