„Монси 52“ ЕООД изпълнява проект по процедура „Ново работно място 2015“

мар. 10, 2017

„Монси 52“ ЕООД изпълнява проект по  процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“

Номер на договор: BG05M9OP001-1.003-0930-C01;

Главна цел на договора е –  Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Монси 52“ ЕООД, разкриване на 22 нови работни места, тяхното ресурсно обезпечаване, както и повишаване на знанията чрез механизмите за финансиране, предоставяни от ОП РЧР 2014-2020.